PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU :  Anton Vološin, 05562 Prakovce 325, IČO: 32367619

VZNIK ZMLUVY - PLATNOSŤ OBJEDNÁVKY.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky (cez e-shop, alebo e-mailom) potvrdzuje jej platnosť a zároveň prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

VLASTNÍCKE PRÁVO

k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu zaplatenia a prevzatia zásielky na doručovacej pošte, alebo od kuriéra doručovacej spoločnosti.

CENY

Všetky ceny tovarov v tomto e-shope sú uvedené s DPH. Kupujúcemu bude objednaný tovar dodaný v cenách platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

PREVZATIE TOVARU.

Kupujúci preberie objednaný tovar osobne na doručovacej pošte, alebo od kuriéra doručovacej spoločnosti. V prípade doručenia zjavne poškodeného obalu zásielky a jej nekompletnosti, požiada kupujúci pracovníka doručovacej pošty, alebo doručovacej spoločnosti o vypísanie zápisu o poškodení, alebo nekompletnosti zásielky. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje predávajúceho e-mailom na jeho adresu (viď sekcia "KONTAKT").

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU.    

Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa následujúceho po dni prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty listom alebo e-mail predávajúcemu na adresu uvedenú v sekcii "KONTAKT". V liste kupujúci uvedie číslo účtu, alebo adresu, na ktoré mu predávajúci zašle všetky platby prijaté od kupujúceho za vrátený tovar. Predávajúci vráti kupujúcemu predmetné platby bezodkladne po doručení vráteného tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Spolu s tovarom musí byť vrátený originál daňového dokladu ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar musí byť predávajúcemu zaslaný najneskôr v 14 deň odo dňa odstúpenia od zmluvy doporučenou zásielkou (zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté).

ZÁRUČNÁ DOBA.

Predávajúci poskytuje na predávaný tovar 2 ročnú záručnú dobu. Prípadná dlhšia záručná doba je uvedená pri jednotlivých produktoch.

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU, DAŇOVÝ DOKLAD.

Objednaný tovar hmotnosti zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty DOBIERKOU na doručovaciu poštu prisluchajúcu k adrese doručenia uvedenej kupujúcim v objednávke, alebo poštovým kuriérom na adresu kupujúceho. Predávajúci expeduje tovar obyčajne v nasledujúci pracovný deň,  maximálne však do 7 pracovných dní po prijatí objednávky. O expedícii tovaru bude kupujúceho informovať e-mailom. Spolu s tovarom dostane kupujúci od predávajúceho DAŇOVÝ DOKLAD , ktorý bude obsahovať objednané tovarové položky a prislúchajúcu sadzbu poštovného a balného. V prípade že Slovenská pošta nedoručí kupujúcemu objednaný tovar do 4 pracovných dní odo dňa expedície, vyžiada si kupujúci od predávajúceho e-mailom identifikačný kód zásielky, na základe ktorého doručovacia pošta podá informáciu o zásielke.

SPÔSOB PLATENIA, POŠTOVNÉ A BALNÉ.

Objednaný tovar uhradí kupujúci spolu s poštovným a balným pri jeho doručení na doručovacej pošte, uvedenej kupujúcim pri vyplňovaní objednávky.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Celková hmotnosť objednávky Doručenie na poštu
(poštovné a balné vrátane dobierky)

Poštový kuriér
(doručenie na adresu vrátane dobierky)

do 0,5 kg 3,50 € 5,70 €
do 2 kg 4,50 € 5,70 €
2 - 5 kg 5,50 € 6,20 €
5 - 10 kg 6,50 € 7,70 €
10- 15 kg 7,50 € 9,60 €
nad 15 kg 8 € 10,40 €
ČESKÁ REPUBLIKA
Celková hmotnosť objednávky Dobierka poštou
do 1 kg 9,50 €
do 2 kg 10,50 €
do 3 kg 11,00 €
do 4 kg 11,50 €
do 5 kg 12,50 €
do 6 kg 13,00 €
do 7 kg 13,50 €
do 8 kg 14,50 €
do 9 kg 15,00 €
do 10 kg 15,50 €
nad 10 kg kontaktujte nás e-mailom

REKLAMAČNÝ PORIADOK.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Reklamáciu kupujúci oznamuje predávajúcemu e-mailom, alebo poštou na adresy uvedené v sekcii „KONTAKT“. Spolu s reklamovaným tovarom zasiela kupujúci daňový doklad - faktúru. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný doporučenou zásielkou Slovenskej pošty (zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté). Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom, alebo poštou. Pri uznaní reklamácie preplatí predávajúci kupujúcemu preukázateľne dokladované  poštovné súvisiace s doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu. V prípade že bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 5,- EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní sú dôverné a  budú slúžiť výlučne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim , s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru. Predávajúci tieto informácie nezverejní, neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom a bude s nimi nakladať  v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

OSTATNÉ DOJEDNANIA.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené :

1. preťažovaním držiakov a nosičov nad ich nosnosť

2. vytrhnutím držiakov zo steny v dôsledku nedostatočného upevnenia na stenu, alebo upevnenia na stenu nedostatočnej pevnosti

3. používaním zakúpených produktov v rozpore s návodom na použitie

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci oznámi vhodným spôsobom na internetovej stránke.

close Shopping Cart
close Shopping Cart

Registrácia úćtu

Máte už založený účet?
Prihláste sa alebo obnovte heslo